Diensten

Blok Filters B.V.

Tel: 072 - 561 99 99
Mobiel: 06 - 53 21 19 17
Meer informatie...

 

Algemene voorwaarden van Blok Filters B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 26 juni 2007 onder nummer 37.06.35.14

1. Algemeen
2. Aanbiedingen
3. Intellectuele eigendom/geheimhouding
4. Overeenkomst
5. Prijswijzigingen
6. Levering en termijn van (op)levering
7. Transport en risico
8. Overmacht
9. Garantie
10. Aansprakelijkheid
11. Eigendomsvoorbehoud
12. Betaling, rente, kosten en ontbinding
13. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Algemeen

1.1. Onder "opdrachtgever " wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Blok Filters B.V. een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordigers(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.2. Onder "opdracht" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere door de opdrachtgever aan Blok Filters B.V. verstrekte opdracht tot het verrichten van diensten en/of het doen van leveringen.
1.3. Op alle offertes en overeenkomsten zijn uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Naar Boven

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
2.2. Alle prijsopgaven worden gedaan onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijzen zijn:

  • gebaseerd op levering af magazijn Blok Filters B.V.
  • exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten
  • exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering

2.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van door of namens hem in het kader van een aanbieding verstrekte gegevens, tekeningen en/of berekeningen.

Naar Boven

3. Intellectuele eigendom/geheimhouding

3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door Blok Filters B.V. verstrekte gegevens, verrichte diensten en/of geleverde zaken worden voorbehouden door Blok Filters B.V..
3.2. De opdrachtgever verplicht zich alle (technische) gegevens die aan haar door Blok Filters B.V. ter beschikking zijn gesteld, zoals schema's, tekeningen en modellen, alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en daarin op geen enkele wijze inzage te verlenen aan derden.
3.3. In geval van inbreuk op ons intellectueel eigendom dan wel schending van artikel 3.2, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 20.000,= per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Naar Boven

4. Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Blok Filters B.V. een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd dan wel indien Blok Filters B.V. met de uitvoering heeft aangevangen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2. Eventueel later gemaakte aanvullingen, wijzigingen, (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen binden Blok Filters B.V. slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4.3. Blok Filters B.V. is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen, met doorberekening van de kosten aan de opdrachtgever conform de verstrekte prijsopgave of de kostprijs.

Naar Boven

5. Prijswijzigingen

5.1 Indien binnen 3 maanden na verlening van de opdracht de uitvoering daarvan nog niet is voltooid, is Blok Filters B.V. gerechtigd een stijging van de kostprijsbepalende factoren dienovereenkomstig door te berekenen aan de opdrachtgever. Indien deze stijging groter is dan 5%, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

Naar Boven

6. Levering en termijn van (op)levering

6.1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn Blok Filters B.V..
6.2. Levering van zaken vindt plaats doordat de zaken het magazijn van Blok Filters B.V. of, in geval van levering door een derde, het magazijn van die derde verlaten, of wanneer deze anderszins ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk een ander moment van levering wordt overeengekomen.
6.3. Oplevering van door of namens Blok Filters B.V. verrichte werkzaamheden vindt plaats op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid danwel wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt. Gebreken of onvolkomenheden van ondergeschikte aard staan niet aan oplevering in de weg.
6.4. Termijnen voor (op)levering zijn niet fataal en worden bij benadering opgegeven. Termijnen worden naar redelijkheid verlengd indien wijzigingen optreden in de omvang van de opdracht en/of de omstandigheden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd.
6.5. Overschrijding van de termijn voor (op)levering geeft geen recht op schadevergoeding.
6.6. Indien de termijn voor levering of de dag waarop gerepareerde zaken moeten worden afgehaald verstrijkt en de zaken door de opdrachtgever niet zijn afgenomen of opgehaald, worden zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien de opdrachtgever de zaken drie weken na opslag niet heeft afgehaald, is Blok Filters B.V. gerechtigd en bevoegd de zaken te verkopen en te leveren aan derden en zich uit de opbrengst te voldoen, onverminderd andere rechten uit hoofde van de opdracht.

Naar Boven

7. Transport en risico

7.1. Transport geschiedt door en voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen deze risico's te verzekeren.
7.2. Zaken zijn vanaf het moment van levering als bedoeld in art 6.2 voor risico van de opdrachtgever, ook wanneer zaken nadien door of namens Blok Filters B.V. moeten worden bewerkt of geïnstalleerd.
7.3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van zaken die bij de uitvoering van een opdracht worden gebruikt en die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Dit geldt niet wanneer de bedoelde zaken worden gebruikt in een werkplaats van Blok Filters B.V. of een door haar ingeschakelde derde.

Naar Boven

8. Overmacht

8.1. Blok Filters B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blok Filters B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blok Filters B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder is in ieder geval begrepen werkstakingen in het bedrijf van Blok Filters B.V. of in het bedrijf van derden alsmede het niet voldoen aan hun verplichtingen door leveranciers/opdrachtnemers van Blok Filters B.V. Blok Filters B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Blok Filters B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3. Blok Filters B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4. Voorzover Blok Filters B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Blok Filters B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst."

Naar Boven

9. Garantie

9.1. Blok Filters B.V. staat voor een periode van 6 maanden na (op)levering in voor de deugdelijkheid van geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. Garantie op van derden betrokken zaken of door derden verrichte werkzaamheden wordt slechts gegeven indien en voorzover de betreffende derde in een voorkomend geval daadwerkelijk garantie verleend.
9.2. Ten aanzien van gestelde tekortkomingen in de mate van functionaliteit wordt in het geheel geen garantie verleend, nu die functionaliteit sterk wordt bepaald door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Blok Filters B.V. liggen.
9.3. Gebreken dienen binnen 14 dagen na constatering schriftelijk bij Blok Filters B.V. te worden gemeld, met nauwkeurige vermelding van de aard, omvang en (vermoedelijke) oorzaak van het gebrek, op straffe van verval van garantie.
9.4. Geen garantie wordt verleend indien sprake is van normale slijtage, door derden wijzigingen zijn aangebracht of reparaties zijn verricht, de zaak buiten de normale bestemming is gebruikt en/of wanneer sprake is (geweest) van gebrekkig onderhoud, opslag of enige andere vorm van onoordeelkundig gebruik.
9.5. Blok Filters B.V. kan in geval van een garantieaanspraak naar eigen keuze de zaak vervangen, repareren of de opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur. 9.6. Het bestaan van een garantieaanspraak laat onverlet de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever en vormt geen grond voor opschorting of ontbinding.

Naar Boven

10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van Blok Filters B.V. gaat niet verder dan verwoord in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. Mocht op Blok Filters B.V. toch onverhoopt een verdergaande aansprakelijkheid rusten dan is deze beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de door Blok Filters B.V. afgesloten verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Wanneer geen (volledige) dekking wordt verleend en/of wanneer voor de betreffende schade geen verzekering werd afgesloten, is iedere aansprakelijkheid van Blok Filters B.V. beperkt tot € 15.000,--.
10.2. Iedere aansprakelijkheid van Blok Filters B.V. voor schade als gevolg van fouten van hulppersonen is uitgesloten, gevallen van opzet of grove schuld van die hulppersonen daaronder begrepen.
10.3. Blok Filters B.V. is in het geheel niet, derhalve ook niet tot de in artikel 9.1 genoemde limiet, aansprakelijk voor door de opdrachtgever en/of derden geleden gevolgschade, gederfde winst en andere zuivere vermogensschade.
10.4. De opdrachtgever vrijwaart Blok Filters B.V. voor alle aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid, en voorts voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met door Blok Filters B.V. in het kader van de uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden/geleverde zaken, of het gebruik van zaken door de opdrachtgever c.q. derden.

Naar Boven

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Blok Filters B.V. blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van geleverde of nog te leveren zaken, verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
11.2. De opdrachtgever is bevoegd de zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te gebruiken of door te leveren. Een ter zake doorlevering door de opdrachtgever bedongen eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een door Blok Filters B.V. geleverde zaak, strekt ten behoeve van Blok Filters B.V.
11.3. Indien het eigendomsvoorbehoud niet kan worden uitgewonnen ten gevolge van vervorming, bewerking of natrekking, is de opdrachtgever gehouden op eerste verzoek ten behoeve van Blok Filters B.V. vervangende zakelijke zekerheid te stellen.
11.4. Wanneer zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, teniet gaan of beschadigd raken, is vanaf dat moment Blok Filters B.V. gerechtigd tot de verzekeringspenningen die de opdrachtgever als gevolg van het teniet gaan of beschadigen ontvangt. De opdrachtgever is op het moment van het teniet gaan of beschadigen gehouden Blok Filters B.V. hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Op eerste verzoek van Blok Filters B.V. is de opdrachtgever verplicht de eventuele verzekeringspenningen alsmede vorderingen uit hoofde van schadevergoeding aan Blok Filters B.V. te verpanden en zijn medewerking te verlenen aan alle daarvoor vereiste formaliteiten.

Naar Boven

12. Betaling, rente, kosten en ontbinding

12.1. Betaling dient contant bij (op)levering te geschieden, of binnen 30 dagen na factuurdatum middels storting of overmaking op een door Blok Filters B.V. aangewezen bank- of girorekening. Ieder beroep op verrekening of opschorting is uitgesloten.
12.2. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim raakt is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, alsmede een vergoeding ter dekking van buitengerechtelijke kosten, welke worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,--. Betalingen strekken als eerste ter voldoening van rente en buitengerechtelijke kosten.
12.3. Indien de opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn vermogen verliest of een daartoe strekkend verzoek wordt ingediend, is Blok Filters B.V. gerechtigd overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden. De in art. 11.2 genoemde bevoegdheid komt niet toe aan de curator of bewindvoerder.

Naar Boven

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en iedere andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
13.2. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de "Incoterms", zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.
13.3. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Alkmaar, tenzij Blok Filters B.V. een andere rechtbank verkiest.

 

Mijn winkelmand

Er staan nog geen artikelen in uw winkelmand.

 
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
Voor onze koolfilters geldt een maximale werktemperatuur van 40 graden Celsius.
Voor de overige filters geldt een maximale werktemperatuur van 70 graden Celsius, tenzij anders is vermeld.